Γενική ιατρική

Η Γενική Οικογενειακή Ιατρική είναι μια σχετικά καινούρια ειδικότητα που εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1960 στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο ως αποτέλεσμα της ανάγκης για προσωποποιημένη φροντίδα υγείας. Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση της υγείας, η ολιστική φροντίδα του ατόμου και όχι αποκλειστικά της νόσου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι οι βασικοί άξονες της ειδικότητας. Ο Γενικός Οικογενειακός Γιατρός αποτελεί πλέον τον πυρήνα του συστήματος υγείας σε πολλές χώρες του κόσμου.

Ποια είναι η διαφορά από τον Παθολόγο;

Η εκπαίδευση στην Γενική Οικογενειακή Ιατρική δίνει τα απαραίτητα εφόδια στον γιατρό ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων υγείας ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του ενδιαφερόμενου ατόμου, με στόχο να εξασφαλίζει τη συνέχεια στη φροντίδα υγείας και να αποτελεί ένα σταθερό σημείο αναφοράς για τον ασθενή σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, ανεξάρτητα από το είδος της ασθένειας που μπορεί να αντιμετωπίζει.

Η προσέγγιση του Γενικού Γιατρού είναι προσωποκεντρική και όχι ασθενειοκεντρική, επικεντρωμένη στον ασθενή και όχι στην ασθένεια. Η Γενική Οικογενειακή Ιατρική δεν ασχολείται απλά με μια πληθώρα οξέων και χρόνιων προβλημάτων υγείας, αλλά προσεγγίζει τον ασθενή ως ψυχοσωματική ολότητα και μέρος ενός κοινωνικού συνόλου (οικογένεια, κοινότητα), εξατομικεύοντας και προσαρμόζοντας το πλάνο της φροντίδας στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε ατόμου. Ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός εστιάζει στην καθιέρωση μίας προσωπικής σχέσης με τους ασθενείς του, καθώς αντιλαμβάνεται ότι η αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στον ιατρό και τον ασθενή είναι ο πυλώνας της διαγνωστικής και θεραπευτικής διαδικασίας.

Βασιλική Παπαχριστοδούλου